Tutvustus

Meie eesmärgid

Eesti Tuletorni Seltsi (ETS) eesmärk on propageerida tuletornide tähenduse ja säilimise tagamise ideed. ETS korraldab ekspeditsioone ja ekskursioone, tuletornipäevi, seminare, nõupidamisi, näitusi jm. ETS avaldab tuletornide kohta kogumikke, perioodilisi väljaandeid, voldikuid jm trükiseid ning aitab kaasa tuletornide sümboolika loomisele. Koostab ja viib ellu tuletornide renoveerimise ja säilimise tagamisega seonduvaid projekte. Aitab kaasa Eesti tuletornimuuseumi loomisele ning selle eksponaatide soetamisele.

Põhikiri

Eesti Tuletorni Selts

PÕHIKIRI1. Üldsätted

1.1. Eesti Tuletorni Selts on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute ühendus, mis tegutseb avalikes huvides.

1.2. ETS on mittetulundusühing, mis ei taotle kasumit ning rajaneb liikmete omaalgatusel, ühiskondlikul tegevusel ja sõltumatusel.

1.3. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Tuletorni Selts (ametlik lühinimetus ETS, inglise keelne nimetus Estonian Lighthouse Society), asukohaga Tallinnas, Valge 3.

1.4. ETS on asutatud 12. detsembril 2007.a. ja asutamislepinguga kinnitati käesolev põhikiri.

1.5. ETS on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on oma pangaarved, pitsat ja sümboolika.

1.6. ETS-l on embleem, mida kasutatakse seltsi kirjablankettidel, ümbrikel, kutsetel, liikmepiletitel jm ning rinnamärk ja õigus omada lippu.

1.7. ETS juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja ETS-i juhatuse otsustest.

1.8. Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.9. ETS-l on õigus:

1.9.1. Rakendada kõiki seaduslikke abinõusid seltsi eesmärkide saavutamiseks.

1.9.2. Sõlmida lepinguid ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja liitude ning üksikisikutega.

1.9.3. Astuda Eesti ja rahvusvaheliste seltside, ühenduste liikmeks.

1.9.4. Käsutada oma materiaalseid ja rahalisi vahendeid.

2. Eesmärk

2.1. ETS-i eesmärgiks on:

2.1.1. Kaasa aidata Eesti tuletornide ja -paakide uurimise, rajamise, hooldamise ja

kaitse ning alternatiivse kasutamisega seonduvate küsimuste lahendamisele.

2.1.2. Populariseerida ja propageerida tuletornide tähenduse ja säilimise tagamise ideid.

2.1.3. Tõhustada kontakte ja koostööd sarnaste eesmärkidega seltside ja asutustega Eestis ja välismaal.

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks ETS:

2.2.1. Võtab osa tuletornidega seonduvatest uuringutest ning korraldab ekspeditsioone ja ekskursioone.

2.2.2. Korraldab tuletornipäevi, seminare, diskussioone, nõupidamisi, ettekande- ja arutluskoosolekuid, näitusi jm.

2.2.3. Avaldab tuletornide ja nendega seonduva kohta kogumikke, perioodilisi väljaandeid, voldikuid ja muid erialaseid trükiseid ning aitab kaasa tuletornide sümboolika loomisele ja levitamisele.

2.2.4. Loob ja arendab sidemeid ning korraldab infovahetust tuletornivaldkonnaga seonduvate asutuste, organisatsioonide ja üksikisikute vahel nii kodu kui välismaal.

2.2.5. Asutab vajadusel oma ülesannete täitmiseks komisjone, töörühmi ja regionaalseid allüksusi.

2.2.6. Osaleb oma valdkonna kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt

korraldavate kongresside, konverentside ja nõupidamiste töös.

2.2.7. Koostab ja viib ellu tuletornide renoveerimise ja säilimise tagamisega seonduvaid projekte ning osaleb teiste organisatsioonide või asutuste vastavates projektides.

2.2.8. Aitab kaasa Eesti tuletornimuuseumi loomisele ning selle eksponaatide soetamisele.

3. ETS-i liikmeskond, liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

3.1. ETS-i liikmed on füüsilised ja juriidilised isikud, kes aitavad kaasa käesoleva põhikirja punktis 2 toodud eesmärkide saavutamisele ja täidavad põhikirjaga ettenähtud kohustusi.

3.2. Isikul, kes soovib asuda ETS-i liikmeks, tuleb esitada seltsi juhatusele kirjalik avaldus. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus oma koosolekul lahtisel hääletusel.

Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmist otsustab seltsi üldkoosolek.

3.3. ETS-i auliige valitakse seltsi juhatuse koosolekul. Valimistulemused tuleb kinnitada lahtisel hääletusel, kusjuures otsus loetakse vastuvõetuks kui selle poolt hääletab üle poole kohalolnuist ja volituse alusel esindatutest. Auliige ei maksa liikmemaksu.

3.4. ETS-i toetajaliikmeks võib olla üksikisik või juriidiline isik Eestist või välismaalt, kes toetab seltsi tegevust. Toetajaliige võetakse vastu seltsi juhatuse otsusega, milles on märgitud ka seltsile osutatava abi suurus või teenuse liik.

3.5. ETS-i liige saab liikmepileti, auliikmele antakse vastav diplom.

3.6. ETS-i teenekaid liikmeid samuti seltsile teeneid osutanud isikuid võidakse autasustada aukirjaga.

3.7. ETS-i liikmetel on õigus:

3.7.1. Valida ja olla valitud ETS-i juhtimis-ja kontrollorganitesse.

3.7.2. Hääleõigusega osa võtta ETS-i koosolekutest.

3.7.3. Osa võtta ETS-i üritustest.

3.7.4. Teha juhatusele ettepanek erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks.

3.7.5. Saada teavet ETS-i juhatuse tegevuse ja vastuvõetud otsuste kohta ning nõuda

vajadusel selgitusi juhatuse poolt sõlmitud lepingute kohta. Esitada ettepanekuid ETSi puudutavates küsimustes.

3.7.6. Astuda ETS-ist välja.

3.8. ETS-i liige on kohustatud:

3.8.1 Kaasa aitama seltsi eesmärkide elluviimisele, täitma käesolevat põhikirja ning järgima juhatuse otsuseid.

3.8.2. Tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu seltsi üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud suuruses. Erandjuhtudel ja arvestatavatel põhjustel võib juhatus üksikuid liikmeid liikmemaksu tasumisest vabastada.

3.8.3. Andma ETS-i juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed ning teatama nende muudatustest.

3.8.4. Tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest ka juhul kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel.

3.9. ETS-i toetajaliikme õigused ja kohustused kooskõlastab juhatus, kusjuures kollektiivne toetajaliige kasutab ETS-i liikme õigusi ja täidab oma kohustusi seltsis esindaja kaudu.

3.10. ETS-i liige võib seltsist välja astuda kirjaliku avalduse alusel juhatusele.

3.11. Juhatus vaatab lahkumisavalduse läbi hiljemalt kuue kuu jooksul alates avalduse laekumisest juhatusele.

3.12. ETS-i juhatuse otsusega võib liikme seltsist välja arvata :

3.12.1. Kui liikmemaks on tasumata enam kui kaks järjestikku kalendriaastat.

3.12.2. Rikutud on ETS-i põhikirja ning seltsi mainet ja huve on otseselt kahjustatud.

3.12.3. Väljaarvamise otsusest ja selle põhjustest teavitatakse üldkoosolekut selle korralise toimumise ajal ning välja arvatud isikut kirjalikult hiljemalt ühe nädala jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

3.13. Välja arvatud liige võib nõuda juhatuse otsuse tühistamist üldkoosolekul, teavitades sellest juhatust 15 päeva jooksul pärast väljaarvamise otsuse kättesaamist.

3.14. Isikul, kelle liikmelisus on ETS-is lõppenud, ei ole õigust ühingu varale.

4. ETS-i tegevuse juhtimine

4.1. ETS-i juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus.

4.2.ETS-i kõrgeim kogu on üldkoosolek.

4.2.1. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik seltsi liikmed või nende volitatud ETS-i liikmetest esindajad, kui neil on kirjalik või elektronpostiga saadetud volikiri.

Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides seltsi juhtimise küsimustes, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või seltsi muu organi pädevusse.

4.2.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus ning need toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas.

4.2.3. Üldkoosoleku kokkukutsumise õigus on ka 1/10 ETS-i liikmetel.

4.2.4. Üldkoosoleku kokkukutsumist teavitatakse liikmeid kirjalikult või elektroonse kirjaga vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Kutsel näidatakse ära koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

4.2.5. Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal või volikirjaga on esindatud vähemalt 1/10 liikmetest. Kui kokku tuleb vähem liikmeid, siis on kohaletulnuil õigus samal päeval kokku kutsuda uus koosolek, mis on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle poole koosolekul osalenud ETS-i liikmetest või nende esindajatest. Üldkoosoleku otsuseid võib vajadusel vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui kõik ETS-i liikmed saavad võimaluse hääletada kirjalikult, sh e-posti kasutades.

4.2.6. ETS-i põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui vähemalt 1/10 liikmetest või nende esindajatest on 2/3 häälteenamusega põhikirja muudatuse heaks kiitnud.

4.2.7. ETS-i tegevuse lõpetamise otsustamine vajab vähemalt ½ seltsi liikmete või nende esindajate kohalolekut ning otsuse vastuvõtmiseks on vajalik koosolekust osavõtnute 2/3 poolt hääletamine.

4.2.8. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav juhatuse esimehe hääl.

4.2.9. Üldkoosolekud protokollitakse. Need allkirjastab koosoleku juhataja ja protokollija.

4.2.10. Üldkoosoleku pädevuses on:

4.2.10.1.Arutada ja otsustada ETS-i põhilisi organisatsioonilisi aluseid ja tegevust puudutavaid küsimusi.

4.2.10.2.Põhikirja vastuvõtmine ja muutmine.

4.2.10.3.Tööplaanide ja aastaaruannete kinnitamine.

4.2.10.4.ETS-i juhatuse valimine.

4.2.10.5.Revisjonikomisjoni valimine.

4.2.10.6.ETS-i ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustamine.

4.2.10.7.Liikmemaksu ja liikmeks astumise maksusuuruse määramine.

4.2.10.8.Juhatuse või mõne muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine.

4.2.10.9.Seltsi eesmärkidega seotud strateegiliste dokumentide kinnitamine.

4.3. ETS-i juhatus

4.3.1. ETS-i juhib ja esindab 3-5 liikmeline juhatus. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek viieks aastaks. Juhatus valib oma liikmete hulgast lihthäälteenamusega esimehe ja aseesimehe ning nimetab sekretäri. Seltsi tegevust ja asjaajamist korraldav sekretär kuulub samuti juhatusse täieõigusliku liikmena.

4.3.2. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

4.3.3. ETS-i juhatuse esimees juhatab juhatuse koosolekuid, sõlmib lepinguid teiste organisatsioonide ning üksikisikutega, kirjutab volikirju ja on vastutav töölepingute sõlmimise eest. Esimees ja aseesimees esindavad seltsi õigustoimingutes ja asjaajamisel nii kodu kui välismaal.

4.3.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole liikmetest.

4.3.5. Juhatuse otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega.

4.3.6. Juhatus peab arvestust ETS-i liikmete üle.

4.3.7. Juhatus korraldab ETS-i raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.

4.3.8. Juhatus on aruandekohustuslik riiklike asutuste, kodu- ja välismaiste fondide ning eraannetajate ees, kellelt on saadud rahalisi vahendeid ETS-i eesmärkide seotud projektide täitmiseks.

4.3.9. Juhatus võib moodustada ja likvideerida ajutisi või alalisi allüksusi, töörühmi ja komisjone ning kinnitab nende kodukorra. Alalise allüksuse moodustamist või likvideerimist peab kinnitama üldkoosolek.

4.3.10. Juhatus käsutab seltsi vara ja vahendeid vastavalt kehtivale seadusandlusele ja käesolevas põhikirjas sätestatule.

4.3.11. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse ja põhikirja nõuete rikkumise , samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega ETS-ile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

4.3.12. ETS-i allüksusi juhivad valitavad juhatused, kusjuures allüksuste juhatuse valimisest võivad osa võtta ainult allüksusesse kuuluvad liikmed. Valimised toimuvad allüksuse üldkoosolekul lahtisel hääletusel, kusjuures otsuse vastuvõtmiseks on vajalik lihthäälteenamus ja vähemalt poolte allüksuste liikmete osavõtt. Kvoorumi puudumisel toimuvad valimised järgmisel üldkoosolekul, kus otsus võetakse vastu sõltumata osavõtjate arvust, kuid see ei või olla kolmest väiksem.

5. ETS-i vara

5.1. ETS-i rahalisi vahendeid kasutatakse üksnes seltsi põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. ETS-I rahalised vahendid moodustavad:

5.1.1. Sisseastumis-ja liikmemaksudest.

5.1.2. Asutuste, ettevõtete ja isikute annetustest ja muudest sissetulekutest, mis on kooskõlas seadusega.

5.1.3. Projektide täitmiseks eraldatud vahenditest.

5.2. ETS-i vara kasutamise määrab juhatus.

5.3. ETS-ile kuuluvad tema tööks vajalik inventar ja väikevahendid.

6. Revisjonikomisjon

6.1. Revisjonikomisjon on kontrollorgan, mille ülesandeks on ETS-i finantsmajandusliku tegevuse revideerimine vähemalt üks kord aastas.

6.2. Revisjonikomisjon on kolmeliikmeline ja selle valib üldkoosolek. Revisjonikomisjoni ei tohi kuuluda ETS-i juhatuse liige.

6.3. Revisjonikomisjon valib endi seast esimehe.

6.4. Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole komisjoni liikmetest.

6.5. Revisjonikomisjoni otsuseid võetakse vastu lihthääletusega.

6.6. Revisjonikomisjoni liikmed võivad nõuandvalt osa võtta juhatuse koosolekutest.

7. Ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

7.1. ETS-i ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele ja käesolevale põhikirjale.

7.2. ETS-i lõpetamiseks valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kes lähtub likvideerimisel seaduses ettenähtud korrast.

7.3. ETS-i reorganiseerimise või lõpetamise otsustab ETS-i üldkoosolek. Lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Asutajad

Juriidilised isikud

 1. Kõrgessaare Vallavalitsus
 2. Veeteede Amet
 3. Muinsuskaitseamet
 4. Eesti Meremuuseum
 5. Kaarma Vallavalitsus
 6. MTÜ Keri Selts
 7. MTÜ Laidunina Tuletorni Ühing
 8. MTÜ Suurupi Selts

Füüsilised isikud

 1. Maret Pank
 2. Katrin Sarapuu
 3. Ego Riener
 4. Tõnis Siilanarusk
 5. Tõnu Veldre
 6. Hubert Veldermann
 7. Mati Kohlap
 8. Merle Hirvlaan
 9. Dan Heering
 10. Einar-August Jürgenson
 11. Leo Käärmann
 12. Taivo Kivimäe
 13. Tiit Einberg
 14. Vaido Kraav
 15. Andry Rütkinen
 16. Urmas Õunap
 17. Janno Viina

Juhatus

Juhatus

 • esimees – Ego Riener
 • liige – Sander Sirel
 • liige – Nino Feštšin

Revisjonikomisjon

 • Urmas Õunap
 • Helle Kares
 • Peep Rada

Meedia